เกี่ยวกับรังสรรค์
บริการรถเช่า
ติดต่อเช่ารถ
ข่าวและประกาศ
Gallery
Web Board
Choose Language:
หน้าแรก ติดต่อทีมงาน

Please Weather.
หน้าแรก » ข่าวและประกาศ
หัวข้อข่าว: โครงการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทยในภาพถ่าย ครั้งที่ 2

 

เนื่องด้วยในปี 2550 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทยในภาพถ่าย” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนผู้สนใจทั่วไปและช่างภาพมืออาชีพเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก อันแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำและนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ขยายผล  นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในปี 2551-2552 ททท. กำหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย  โดยจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตไทย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทยในภาพถ่าย ครั้งที่ 2”  ขึ้นและขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้สนใจทั่วไปและช่างภาพมืออาชีพส่งภาพเข้าร่วมประกวด โดยหลังจากการตัดสินการประกวดจะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน และนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาใช้ประกอบการจัดทำสารานุกรมทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งใช้ในภารกิจเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ปฏิทิน ททท. รวมทั้งการจัดทำสารานุกรมทรัพยากร การท่องเที่ยวไทย ฯลฯ
3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

หัวข้อการประกวด
แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. เที่ยวเมืองไทยยามค่ำ หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงถึงความสวยงาม ความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว หรือ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย ในเวลาค่ำคืนหลังดวงอาทิตย์ตกไปจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
2. ท่องเที่ยววิถีไทย หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจของคนไทย เช่น ศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย  วิถีชีวิตริมน้ำ  วิถีชีวิตเกษตรกร  การค้าขาย  ตลาด  อาหารไทย ฯลฯ
3. แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นที่สภาพทางกายภาพของแหล่งมากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น


ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
นักท่องเที่ยวไทยและประชาชนคนไทย ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ทั้ง 3 ประเภท โดยส่งภาพ ได้ประเภทละไม่เกิน 4 ภาพ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล ถ่ายด้วยกล้อง SLR (Single Lens Reflect) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
4. ส่งภาพเป็นภาพสี โดยมีความกว้างด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว ติดภาพลงบนการ์ดแข็ง ขนาด 16 x 20 นิ้ว  พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality ไม่ต่ำกว่า 300dpi และไม่เกิน 400dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
5. ด้านหลังการ์ดแข็งกรุณาติด “แบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด” โดยกรอกชื่อผู้ถ่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ถ่ายภาพ ลำดับภาพ ชื่อภาพ ให้ครบสมบูรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tourismthailand.org หรือ ขอรับด้วยตัวเองได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ททท.สำนักงานใหญ่ และที่สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ www.bpsthai.com)
6. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ ททท. มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน
7. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
8. พนักงานและลูกจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
9. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทยในภาพถ่ายครั้งที่ 2” ได้ที่
กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ชั้น 11
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 1113, 1120
หมายเหตุ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 หากส่งไปรษณีย์ในกรณีที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งมากกว่า 1 ประเภท จะต้องแยกภาพที่ส่งเข้าประกวด 1 ซองต่อ 1 ประเภทการประกวดและเขียนชื่อประเภทที่ส่งเข้าประกวดที่มุมซองด้านขวาอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รางวัล
ประเภทที่ 1  เที่ยวเมืองไทยยามค่ำ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย    จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
ประเภทที่ 2  ท่องเที่ยววิถีไทย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย    จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
ประเภทที่ 3  แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย    จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
***ทั้งนี้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลในแต่ละประเภท***

ประกาศผลการตัดสิน
ททท. จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 2 มีนาคม 2552 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ ททท.สำนักงานใหญ่ หรือ ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org และ www.bpsthai.com 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ <คลิก>

|| กลับสู่หน้าหลัก ||


blog stats
Administrator Login